Često slušate o odvajanju prikupljenog otpada? No, jeste li svjesni njegove važnosti?

Odvajanjem kućnog otpada automatski smanjujete količinu miješanog otpada te ostvarujete uštedu.

Kompostiram.

Činim dobro za svoju zemlju. Bio otpad čini više od 30% kućnog otpada. Pravilnim odvajanjem u svome domu možemo doprinijeti smanjenju količine proizvedenog otpada i proizvoditi vlastiti humus.

Kako možete doprinijeti smanjenju nastanka otpada?

Izbjegavajte uporabu jednokratnih proizvoda:
vrećica, baterija, plastičnog pribora za jelo i piće…

Razmislite! Više od 80% proizvoda koje kupimo rabimo jednom i bacimo. Takvo postupanje prema predmetima i našem okolišu je neodgovorno!
Razmislite! Slijedeći put prije nego baciš staru odjeću, knjigu ili igračku – razmisli.

logoii2
logoii
logoii3

Eko Edukacije

Naziv projekta: Eko – edukacije

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta: 1.089.256,98 kuna

Ukupan iznos sufinanciranja: 809.001,18 kuna (84,99%)

Trajanje projekta: 6.8.2018. – 6.2.2020. godine

Kratki opis projekta

Kroz projekt “Eko – edukacije” provodit će se snažne medijske kampanje koje će za cilj imati osvijestiti stanovnike grada Vinkovaca te općina Nuštar i Jarmina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Osim medijskih kampanja, projektne aktivnosti temeljit će se na edukacijama koje se provode u čak 11 osnovnih škola i 7 vrtića na području grada Vinkovaca, te općina Nuštar i Jarmina.

Cilj projekta:

Cilj projekta je izgraditi svijest ciljane skupine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koja se odlaže na odlagališta grada Vinkovaca te općina Nuštar i Jarmina.

Aktivnosti projekta:

izrada promidžbenih materijala o podizanju svijesti o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, snimanje i objava specijaliziranih medijskih sadržaja, nadogradnja postojećih web stranica Grada Vinkovaca i Općina Nuštar i Jarmina s mrežnom stranicom o gospodarenju otpadom, organizacija javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom, organizacija izobrazno-informativnih radionica za predškolsku i školsku djecu, nadogradnja aplikacije CityHub itd.

Grad Vinkovci Grb
Grad Vinkovci
Ministarstvozaštite-okoliša2
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
fond za zastuitu
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost korisnika projekta – Grada Vinkovaca